Vurdering

I «dynamisk undervising» vurderes både selve samhandlingen med struktur, dialog og roller. Vi kan se på dette som et grunnlag  «vurdering for læring». Etterhvert skal også faglige oppgaver være grunnlag for vurdering.Vi kan se på dette som «vurdering av  læring». Lærens oppgave er å gi tilbakemelding til deltagende elever på positive element.  I starten har man ett ensidig fokus på hva elvene mesterer, altså det positive i all aktivtet. «Sett innindividuell oppgave til elevene2

Senere vil det være naturlig å gå mer over på faglig vurdering. Elevene skal læres opp til å  finne forhold av poitiv art som de skal trekke frem, både om seg selv og om de andre eleven og om gruppa som helhet. Det siste skrittet i vurderingsammenheng er «å se hva man kan bli bedre til».

I overført betyding kan dette være aktivtet knyttet til selve samhandlingen mellom elever. Den enkelte elevs håndtering av roller og  dialog m.m. Det kan videreføre til egenaktivtet av faglig art og lekser.