Fordeling av roller

Elevaktivitet

 1. Først alle elevene hver for seg noen minutter. Reflektere, skrive ned eller tegne.
 2. Så sammen, etter tur (med sola, eller mot). Fortelle, lytte, vente på tur utveksle meningerog ideer.
 3. Elevene
 4. Elevene finner ett felles svar. Refleksjonsprosess,  elevene enes om en av flere muligheter.
 5. Til slutt. Presentasjon av løsning av leder og for alle elevene. Evaluering, av prosess, rolle og resultat.  Fokus for læreren og elevene ligger på det positive i prosessen.

Elevene starer altså først alene. Dette er slik for at eleven skal få en reel mulighet til å bidra med noe eget og ikke bare  slutte opp om forslag fra de andre eller fra noen som de liker.  Deretter skal de altså etter et fast mønster, utveksle informasjon og ideer om hvordan den praktiske oppgave kan løses. Leder  for gruppa styrer denne prosessen og passer på at alle har mulighet til å  bidra.

Opptaket er gjort med ordinære, normaltfungerende elever

Elever fordeler roller.

Som støtte under den individuelle delen av samhandlingsrunden har vi  introdusert et tenkeark til bruk for elevene. (Se figur lenger nede). Dette kan de bruke til å notere,tegne skisser etc.   Tidsmessig er det lagt opp til at en  samhandlingsrunde gjennomføres på ca 1 klokketime. Her har vi erfaring fra at en  inndeling i tre av økta bør ha følgende tids inndelingen:

 1. Lærer  startet opp økta med modellering og instrukstenkeark
  ca 10-15 min
 2. Elevene jobber selvstendig, ca 20 min.
  Individuelt arbeid 2-3 min.
  Refleksjon 10-15 min.
  Utprøving av resultat 5 min.
 3. Evaluering av runden 20 min.
  Presentasjon av oppgaven 5 min.
  Hvert gruppemedlem med sine roller og innspill ca 5min.

Samhandlingsrunden må organiseres tidsmessig slik at alle elevene får mulighet til å bli evaluert,  og slik at både elever og lærer får sagt noe. Dette kan være en utfordring. Det er særlig  viktig at lærer ikke undervurderer hverken tid til evaluering eller betydningen  av evaluering. Eksakte tidsintervaller eksisterer selvfølgelig ikke og må sees  mer på som en rettesnor.