Oppgavetyper

Hva karakteriserer oppgavene som brukes

I «Dynamisk Undervisning»  ønsker vi at elevene skal samhandle reelt for å utvikle kunnskaper i  matematikk. I tillegg til å innarbeide roller og ansvarsområder andre viktige  prinsipper, bør elevene få arbeide med oppgavetyper som stimulerer til  matematisk tenkning, begrepsforståelse og gir fokus på prosessen mer enn på hva  som er riktig svar.

Vår målgruppe er først og  fremst elever som sliter i matematikk. Siden mange av disse lett vil utvikle  motvilje mot faget, er det spesielt viktig at oppgavene oppleves relevante og  meningsfulle. For disse

 

elevene er det som regel positivt at oppgavene ikke  bygger på tradisjonell matematikkundervisning med terping på ferdigheter som de  ikke behersker. Derfor legger «Dynamisk Undervisning» vekt på åpne, rike  problemløsi

ngsoppgaver der elevene får være kreative og utforske, og gjerne i  en kontekst elevene opplever som meningsfull.

 
Image