Aktuell og potensiell sone

SonerDen aktuelle sonen omfatter de områder i faget som eleven mestrer på egen hånd. Den potensielle sonen omfatter de områdene eleven kan klare å mestre med litt støtte utenfra og som det er naturlig å ha som mål å kunne mestre selvstendig. Et støttende stillas er en person eller et annet hjelpemiddel som gir eleven støtte i en læringssituasjon på en slik måte at eleven selv er den aktive som konstruerer kunnskapen.

Et eksempel kan være at eleven behersker å finne desimaltall på en tallinje der de hele er delt inn i ti deler, dette er i elevens aktuelle sone.  Oppgaver som dette klarer eleven på egen hånd:

Des tall tidelt tallinje

Den samme eleven klarer derimot ikke å finne desimaltallet på en tallinje som er femdelt. Eksempel på en slik oppgave:

Des tall femdelt tallinje

Kanskje svarer eleven 5,2 på denne oppgaven. Han eller hun har trolig ikke en dyp forståelse av desimaltall og at de hele skal deles inn i ti like store deler. Dette kan skyldes en misoppfatning. Eleven har nå beveget seg utenfor aktuell sone, men er trolig  likevel innenfor sin potensielle sone. Læreren som kartlegger kan for eksempel støtte eleven i finne 5,4 gjennom assisterende spørsmål som åpner for ny tenkning og etter hvert ny kunnskap hos eleven:

 Kan du vise meg hvilke tall som hører til de neste strekene oppover?

Dersom eleven fortsetter å telle 5,3  – 5,4 og så videre, vil han eller hun trolig se at noe ikke kan stemme.

Læreren kan spørre: Hva er det som gjør at det ikke stemmer her?

og: hvor mange slike «en-desimaltall» skal det være mellom 5 og seks?

og videre: Kan du tegne inn streker så det stemmer?

Slik kan læreren fungere som støttende stillas for eleven, og eleven vil i mange tilfeller oppdage løsningen.