Åpne, rike oppgaver

Åpne, rike oppgaver Mange problemløsingsoppgaver  vil være såkalte åpne oppgavetyper. I en åpen oppgave er  utgangspunktet eller målet for oppgaven ikke eksakt gitt. Utgangspunktet kan gi  muligheter til å lage ulike problemstillinger. Det kan også være at oppgaven  kan ha flere riktige løsninger. Ved å arbeide med åpne oppgaver kan elever få  muligheten til å arbeide som kreative matematikere. Mange åpne oppgaver vil også være såkalte  «rike oppgavetyper». Det er vanskelig å sette et bastant skille mellom begrepene  «åpen» og «rik» oppgavetype. En rik oppgave bør tilfredsstille følgende  kriterier (fra udir.no):

 • den skal introdusere viktige matematiske ideer  eller løsningsstrategier
 • den skal være lett å forstå og alle skal kunne  komme i gang og ha muligheter til å jobbe med den (lav inngangsterskel)
 • den skal oppleves som en utfordring, kreve  anstrengelse og tillates å ta tid
 • den skal kunne løses på flere ulike måter, med  ulike strategier og representasjoner
 • den skal kunne initiere en matematisk diskusjon  som viser ulike strategier, representasjoner og matematiske ideer
 • den skal kunne fungere som brobygger mellom ulike  matematiske områder
 • den skal kunne lede til at elever og lærere  formulerer nye interessante problemer (Hva hvis …? Hvorfor er det sånn …?)

Et eksempel på åpen, rik oppgave: Her er en annen oppgave som  også mange elever ikke har noen oppskrift for å løse:

2 Julebrus og 4 skolebrød koster til sammen 48 kroner. Prøv å finne ut hva prisen kan være for en julebrus og    for ett skolebrød! Bilde brus og boller

Denne problemløsingsoppgaven  er «åpen» fordi det finnes flere riktige løsninger.   Lærerens oppgave er ikke å  forklare elevene en framgangsmåte, men støtte dem til å finne ut måter å løse  oppgaven på ved blant annet å stille assisterende spørsmål. Her er eksempler på  slike spørsmål læreren kan stille undervegs:

 1. Kan du tegne regnestykket?
 2. Hva er dyrest, tror du,  brusen eller skolebrødet?
 3. Kan du vise regnestykket med  noen ting (penger, pinner, brikker eller andre konkreter)?
 4. Finnes det flere  regnestykker som passer?
 5. Hva hvis brusen er gratis,  hvor mye koster da skolebrødet?
 6. Hva er det meste brusen kan  koste?

Hva er det som gjør dette  til en «rik» oppgave?   Oppgaven åpner for flere  typer løsningsstrategier.  Det finnes  også ulike riktige løsninger og den kan løses på mange nivåer: Elevene kan  prøve seg fram ved å gjette på løsninger og de kan tegne opp eller bruke  konkreter.   For de mest avanserte eller for  eldre elever er det også mulig å finne et matematisk uttrykk som   2x + 4y = 48. Dette kan  tegnes opp i et koordinatsystem for å finne løsningene. Her kan en komme inn på  nye problemer, for eksempel: Hvor mange løsninger finnes det? Hva hvis y er et  negativt tall?

Oppgave julebrus