Strukturen

Læring for elever kan skje i interaksjon med andre, men samtidig også og internt, gjennom bruk av ytre og indre språk. Samhandling er en aktivitetsform som gir rom for støtte og hjelp fra kompetente andre. Dette gir en utvidet mulighet til å forstå f.eks. begrep, utvikling av strategier m.m. Det å kunne dele forestilling og/eller oppfatning av noe, vil kunne resultere til utvidet/ny forståelse.

Prosessen
Prosessen  i «Dynamisk Undervisning» følger et fast mønster. Her har evaluering eller  konsolidering av kunnskap en sentral plass. I startfasen vektlegger man å arbeide  med forhold rundt samhandling rent praktisk for så åbevege seg  over mot  utvikling av språket og begrepsbruk, for å ende opp med et fokus på det  faglige. Normalt må dette gå over flere runder med samhandling.  Vår erfaring er at prosessen «setter» seg  etter 5-6 runder, men at man stadig må ta opp til vurdering om det er noe som  man må jobbe mer med. Vi står for en tilnærming der produktet skal vokse frem  gjennom at eleven ser behov for å arbeide ytterligere med sine utfordringer.  ”Hva har jeg fått til så langt og hva kan jeg lære mer om dette?” Læreren har en  sentral rolle som stimulator og aktivator.

page19_img1_evaluering

 

Hver  arbeidsøkt følger et fast mønster.
1)Lærer starter opp med en presentasjon/konstruering av nytt problem.  Alternativt foretar lærer en kognitiv rekonstruering (Opphenting av tidligere  bearbeidet tema/oppgave eller materiell).
2)Lærere gir instruks for hva elevene skal arbeid med. Konkret oppgave  med innhold og tilnærming.
3)Elevene arbeider selvstendig som gruppe med støtte gjennom  assisterende spørsmål fra lærer.
4)Lærer og elever evaluer med fokus på prosess elevroller og elev  innspill og løsninger.
Når det gjelder mestringsopplevelser og motivasjon, blir det av  sentral betydningen at lærerne i evalueringssammenheng fokuserer på det  positive, men samtidig også utfordrer eleven til å gå et skritt videre. Vi  vektlegger en muntlig evaluering av gruppen som helhet (prosessuelt og  produktmessig). Enkeltindividets bidrag er likevel i fokus ved evaluering. Alle  elevene har individuelt en oppgave som er rettet mot evaluering av medvirkning.  Dette retter seg i første omgang mot det prosessuelle, men skal i forlengelsen  også ta opp i seg det produktmessige, altså hvordan eleven løser den faglige  oppgaven.

Individuell  oppgave er lik for alle og gjennomgås i evalueringsdelen

Personlig oppgave til evaluering i startfasen

  1. Si noe om ditt bidrag eller hvordan du jobbet
  2. Si noe bra om en på gruppa. (Hva og hvorfor)
  3. Si noe bra om hvordan gruppa di har jobbet.

Læringsaktiviteter  til elevene organiseres i forhold til utvikling /styrking av de områdene som ligger  til grunn for elevenes problemer i faget. Dette vil være fokusområder for den  undervisningen generelt. Samtidig vektlegges det i prosessen med «Dynamisk Undervisning»  flere forhold som skal virke støttende inn på dialogen som redskap for læring. Kartlagte  fokusområder vil danne utgangspunkt for all læringsaktivitet som i neste omgang  blir fokus for enkelte undervisningsenheter. Aktiviteten til elevene skal i  tillegg kjennetegnes av en sosial væremåte som vil styrke og drive dialogen  frem. Her kan nevnes forhold som evne til lytting, å bidra aktivt, kunne vente  på tur, og å være konstruktivt kritisk til egne og andres bidrag i oppgavesammenheng.  Både det faglige og samhandlingsaktiviteten skal altså være gjenstand for  evaluering. Det vil også være av betydning at man tilrettelegger undervisningen  i forhold til områder og arbeidsmåter som elevene behersker godt, eller som de  kan oppleve som trygge og inspirerende. For oss vil dette bl.a. være å  vektlegge elevens styrker gjennom styrt aktivitet og på bakgrunn av en grundig  kartlegging.