Varighet og kontinuitet

I Statped har vi anvendt denne arbeidsformen i sammenheng med ulike utfordtinger. Arbeidsformen har inngått i tiltak rettet mot elever med store og sammensatte vansker og starter gjerne orgnisatorisk i smågruppe for så å gå over til å bli en del av den ordinære klassesettingen.

Det en elev tilegner seg i en spesialpedagoggisk sammenheng skal operasjonaliseres på en slik måte at det blir en del av elevens normaleskoleaktivtet.  Utfordringer knyttet til faglig aktivitet for elever med store faglige vansker skjer gjerne i en til en situasjoner og eller på egen rom. På en undervisningsarena der  samhandling og opplæring etter moderne pedagogiske retningslinjer (se Læringsplakaten KL06)er sentrale, blir samhandling og arbeidsformer der eleven er kjent med og vant med  samhandling essensielt, for at dette skal bli en del av elevens vanlige læringsaktivitet (se video «da fikk vi det til da»).

Dynamisk undervising oppleves som noe fremmed og nytt for mange elever. Det følger en stram og forutbetemt stuktur. eleventilegener seg dette relativt fort. Vår erfaringer at med en frekvens på 1-2 ganger i uka over 6-8 uker vil være tilstrekkelig for langt de fleste elever for å bli kjent med arbeidsformen i form av roller, struktur på samtale og betydning av evaluering. Det vil være viktig at alle eleveen som inngår i en pedagogisk gruppe , både de med serlige utfprsdringer og de andre eleven får kjenskap og erfaring med denne måte å arbeide på. Slik kan vi opprette en overføringsarena for arbeidsmåten mellom det som skjer i en spesialpedagogisk setting og en ordinær undervisingssetting.(se figur).

Når innhold som roller, struktur og organisering er innarbeid kan man vektlegge mer faglige utfordringer og man vil etter ca 1/2 års tid begynne å se at elvene forholder seg anderledes til det som før oppleveds som vanskelig og gjerne uforståelig faglig sett.